Ancients

 

With An Eye for Detail       

   
 

Samurai

 

Home

Flags

Scenery

Links

Comments

Contact

Gallery

 

 

 

 
Kusunoki Masahige 1294-1336

Hata Jirushi

Hojo Ujiyasu 1515-70

Imagawa Yoshimoto 1519-60

Kasahara Kiyoshige 1547

Uesugi Kenshin 1530-78

Yamamoto Kansuke 1561

Niwa Nagahide 1535-85

Okudaira Nobumasa 1555-1615

Oda Nobunaga 1534-82

Ogasawara Hidemasa 1589-1615 Flag-1

Ogasawara Hidemasa 1589-1615 Flag-2

Ogasawara Hidemasa 1589-1615 Flag-3

Matsukra Shigemasa 1574-1630

Matsushita Shigetsuna 1580-1628

Doi Toshikatsu 1573-1644